• 02 529 0674 ต่อ 606-607

กิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการ

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สมุนไพรในชุมชน ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

รายชื่อสมุนไพรในชุมชน