• 02 529 0674 ต่อ 606-607

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี : ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา


- แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน
- แขนงวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

สนใจเข้าศึกษา/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.090-375 7556 (อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร)

เยี่ยมชมเว็บไซต์ facebook fanpage สมัครเรียนออนไลน์
การจัดการสถานพยาบาล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี


สนใจเข้าศึกษา/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.081 2818432 (ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์)

เยี่ยมชมเว็บไซต์ facebook fanpage สมัครเรียนออนไลน์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี


สนใจเข้าศึกษา/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.097 2477032 (อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์)

เยี่ยมชมเว็บไซต์ facebook fanpage สมัครเรียนออนไลน์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี


สนใจเข้าศึกษา/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 085 8119939 (อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย)

เยี่ยมชมเว็บไซต์ facebook fanpage สมัครเรียนออนไลน์
Update : 14/05/2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 606-607