ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

Apichai Khuneepong,Ed.D.

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : ประธานหลักสูตร ส.บ.สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

Contact Me

การอบรม

 • โครงการทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 2 ปีที่จัด : (2561)
 • หน่วยงานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร Edpex หลักสูตรสายวิชาการ รุ่น 5 ปีที่จัด : (2561)
 • หน่วยงานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA ปีที่จัด : (2561)
 • หน่วยงานที่จัด : งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไป)

  การนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

  ผลงานวิชาการ(เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/คู่มือ/หนังสือ)

  ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม

  การให้บริการวิชาการ