อภิญญา อุตระชัย

Apinya Uttarachai

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยระดับคณะ

Contact Me

การอบรม

 • การประชุมวิชาการเรื่องฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข ปีที่จัด : (2562)
 • หน่วยงานที่จัด : สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

 • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ปีที่จัด : (2562)
 • หน่วยงานที่จัด : สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 4 ปีที่จัด : (2562)
 • หน่วยงานที่จัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  บทความวิชาการ

  ผลงานวิชาการ(เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/คู่มือ/หนังสือ)

  ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม