ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์

Bhusita Intaraprasong

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : -

Contact Me

การอบรม

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไป)

 • 1.จุฑามาส กุลศัตยาภิรมย์,ยุวนุช สัตยสมบูรณ์,จุฑาธิป ศีลบุตร,ภูษิตา อินทรประสงค์. (2562) "ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการแพทย์แผน ไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลราชบุรี: ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ.ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. S113-S120.
 • 2.อาทร เนี่ยกุล,ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, จุฑาธิป ศีลบุตร, ภูษิตา อินทรประสงค์. (2562) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม กับประสิทธิผลในงานป้องกันและควบคุมวัณโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่ 6. ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. S488-S494.
 • 3.กฤตยา ใจขาน, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, จุฑาธิป ศีลบุตร,ภูษิตา อินทรประสงค์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและการรับรู้การเสริมสร้างพลังอำนาจในงาน กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 32(2):185-201.
 • 4.ศุจินทรา ชูเจริญ, ภูษิตา อินทรประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ (2561). ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 27(6) :1117-1129.
 • 5.สุภาวิณี แสงเรือน, ภูษิตา อินทรประสงค์, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์,จุฑาธิป ศีลบุตร (2561). ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายงานหลักกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 27(3):531-539.
 • 6.มิ่งกมล ภิบาลวงษ์, ภูษิตา อินทรประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์. (2561). ความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.วารสารกองการพยาบาล, 45(1): 25-44.
 • 7.ปาณิสา โรศรีดโรมนต์, ภูษิตา อิทรประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร, ยุวนุช สัยสมบูรณ์. (2561). ทักษะการบริหาร สไตล์ภาวะผู้นำ และ บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 41(1) : 43-55.
 • 8.กษิรา โพรามาต, ภูษิตา อินทประสงค์, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2560). ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตบริการที่ 5 วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 47(3) ; 301-314.
 • 9.ศศิประภา วุฒิจรูญพันธ์, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2559). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยและคุณภาพการบริหารงานผู้ป่วยใน ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง. วารสารวชิรสารการพยาบาล, 18(2); 25-32.
 • 10.อรทัย ห้าวหาญ, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2559). ผลการพัฒนาแบบบันทึกการพยาบาล แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน. วารสารกองการพยาบาล, 43(2); 25-43.
 • 11.ณัฐธิสา บุญเจริญ, ภูษิตา อินทประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2559). ความเครียดในงานและความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการดำเนินงานวัณโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 11(1); 1-12
 • 12.อารยา ขำสกุล, ภูษิตา อินทประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง. วชิรสารการพยาบาล, 17(2); 67-82.
 • 13.จตุพร อุ่นประเสริฐสุข, ภูษิตา อินทประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2558). บุคลิกภาพ 5 มิติ และการจัดการความขัดแย้งของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐแห่งหนึ่งในประเทศไทย. วชิรสารการพยาบาล, 17(2); 1-14.
 • 14.กนกวรรณ สีมา, ภูษิตา อินทประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2558). ความตั้งใจออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร. วารสารกองการพยาบาล, 42(3); 142-158.
 • 15.ปุญญิศา อินดร, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร, สุชาย ศรีทิพยวรรณ. (2558). การใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างงานวิเคราะห์การใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลหน่วยฟอกเลือดผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศิริราช ประเทศไทย. วารสารกองการพยาบาล, 42(3); 127-141.
 • 16.นลินรัตน์ ทองนิรันดร์, ภูษิตา อินทประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2558). ความตั้งใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 1 ภาคกลาง ประเทศไทย. วารสารกองการพยาบาล, 42(3); 69-83.
 • 17.เกศริน ก้องสนั่น, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2558). สมรรถนะการบริหารงานที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพเครือข่ายที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข. วชิรสารการพยาบาล, 17(1); 112-120.
 • 18.สมบูรณ์ สุวรรณเทวะคุปต์, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2558). แรงจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข. วชิรสารการพยาบาล, 17(1); 100-111.
 • 19.จุฑาทิพย์ สุนจิรัตน์, ภูษิตา อินทประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2558). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในองค์กรดูแลสุขภาพเด็กแห่งหนึ่ง. วชิรสารการพยาบาล, 17(1); 56-70.
 • 20.ดวงฤทัย สัมฤทธิ์, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงานกับการผูกใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง. วชิรสารการพยาบาล, 17(1); 44-55.
 • 21.สารภี ปุณณชัยยะ, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2558). คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการคลินิกปกติในเวลาแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ในโรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอน. วชิรสารการพยาบาล, 17(1); 33-43.
 • 22.ชำนาญ ม่วงแดง, ภูษิตา อินทประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2558). ค่านิยมการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 38(1); 105-117
 • 23.บังอร สุภาเกตุ, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2558). ภาวะผู้นำเชิงบารมีของหัวหน้าหน่วยงานตามการรับรู้ของบุคลากรที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 38(1); 105-117.
 • 24.นาถติญา จันทร์สน, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร, เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ. (2558). ลักษณะภาวะผู้นำตามตารางตาข่ายการนิเทศ และบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรตามการรับรู้ของพยาบาลใหม่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ. วารสารกองการพยาบาล, 42(1); 76-90.
 • 25.จีรวรรณ เอกอุ, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร(2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองความไม่พึงพอใจในงานของผู้บริหารระดับต้น กรมหนึ่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วารสารวชิรสารการพยาบาล, 16(1); 25-40 .
 • 26.ก้อนคำ พลวงค์, ภูษิตา อินทประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2557). การทดแทนความเป็นผู้นำและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 8(4); 355-363.
 • 27.น้ำฝน อินทรเทศ, ภูษิตา อินทรประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย และเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ.(2557). การรับรู้อย่างมีชั้นเชิงและความยุติธรรมในองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 44(3); 237-249.
 • 28.วุฒิพันธ์ ทานะมัย, ภูษิตา อินทรประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2557). ภาวะผู้นำเส้นทางสู่เป้าหมาย และการรับรู้ปัจจัยเชิงสถานการณ์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 8(1); 85-92.2556
 • 29.ธิดารัตน์ ศรีกันทา, ภูษิตา อินทรประสงค์, สุขุม เจียมตน, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2556). คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช.วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, กรุงเทพ, 29(1); 57-64.
 • 30.เรวัตร หิรัญรักษ์, ภูษิตา อินทรประสงค์, เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2556). ความสำเร็จของการนำกลยุทธ์การป้องกันควบคุมโรคติดต่อไปปฏิบัติ ของศูนย์สุขภาพชุมชน เขต 9 กระทรวงสาธารณสุข. เอกสารการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 14.
 • 31.Bhusita Intaraprasong, Sureporn Potjanasitt, Junya Pattaraarchachai, Chavalit Meennuch. Situational Leadership Styles, (2555). Staff Nurse Job Characteristics Related to Job Satisfaction and Organizational Commitment of Head Nurses Working in Hospitals under the Jurisdiction of The Royal Thai Army. Journal of the Medical Association of Thailand, Vol 95 Suppl. 6; S109-S119.
 • 32.Bhusita Intaraprasong, Warunee Dityen, Peera Krugkrunjit, Thanya Subhadeabandhu. (2555).Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior of Personnel at One University Hospital in Thailand. Journal of the Medical Association of Thailand, Vo l 95 Suppl. 6; S102-S108.
 • 33.สายชล แสงแดงชาติ, ภูษิตา อินทรประสงค์, พิทยา ไพบูลย์ศิริ, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2555). ผลของทักษะการบริหารและบรรยายกาศองค์การต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 3. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพิเศษ, 45-56.
 • 34.อรดี ตั้งทองเพ็ชร, ภูษิตา อินทรประสงค์, เรดา เกษตรสุวรรณ, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ประเทศไทย. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพิเศษ, 31-44.
 • 35.ฤทัย ภูมิเจริญ, ภูษิตา อินทรประสงค์, เรดา เกษตรสุวรรณ, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2555). ปัจจัยทำนายการตั้งใจคงอยู่ในงานของทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพิเศษ, 17-30.
 • 36.สุภาพร ยมหงส์, ภูษิตา อินประสงค์, เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2555). ความชัดเจนในบทบาทและภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทด้านสาธารณสุขของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 12 . วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพิเศษ, 4-16.
 • 37.วันวิสาข์ ผาสุก, ภูษิตา อินทรประสงค์,จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2555). การรับรู้ภาวะผู้นำแบบผู้บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยในและความไว้วางใจในที่ทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรามาธิบดี ประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2.
 • 38.สายชล แสงแดงชาติ, ภูษิตา อินทรประสงค์, พิทยา ไพบูลย์ศิริ, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2555). ผลของทักษะการบริหารและบรรยากาศองค์การต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2.
 • 39.สุมา เหมทัต, ภูษิตา อินทรประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2555). ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการสาธารณสุข 5. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2.
 • 40.ภูษิตา อินทรประสงค์, พิชชากานต์ วิเชียรกัลยารัตน์, จรรยา ภัทรอาชาชัย, ชวลิต หมื่นนุช. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำระบบบริหารแบบ 4 ระบบ ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และความเครียดในงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ. วารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพิเศษ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, 38-51.
 • 41.รำไพพรรณ ศรีทิพงศ์, ภูษิตา อินทรประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายเพิ่มจำนวนร้านยาคุณภาพในส่วนภูมิภาค ปี 2552 ไปปฏิบัติของหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, 9(3); 272 - 284.
 • 42.อุบลวรรณ เที่ยงบูรณธรรม, ภูษิตา อินทรประสงค์, วันเพ็ญ แก้วปาน, จุฑาธิป ศีลบุตร.(2554).แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพการบริการทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพเครือโรงพยาบาพญาไท กรุงเทพมหานคร. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, 9(2); 143 -153.
 • 43.พัชราภรณ์ เนตรสว่าง, ภูษิตา อินทรประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2554). ความแปลกแยกในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคกลาง ประเทศไทย. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, 9(3); 287 - 300.
 • 44.กุลรัศมิ์ พรมไธสง, ภูษิตา อินทรประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย, ธีรพงษ์ บุญรักษา. (2554). วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อบรรยากาศองค์การตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการในโรงพยาบาลศิริราช.เอกสารประกอบการสัมมนาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวและชุมชนในการจัดการสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เอ.ลิฟวิ่ง จำกัด.
 • บทความวิชาการ

  การนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

  ผลงานวิชาการ(เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/คู่มือ/หนังสือ)

  ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม

 • 1. ภูษิตา อินทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์โนเบิ้ล. แหล่งทุน : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
 • 2. ภูษิตา อินทรประสงค์, วันเพ็ญ แก้วปาน อาภาพร เผ่าวัฒนา ปาหนัน พิชยภิญโญ. รายงานผลการประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับข้าราชการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์โนเบิ้ล, 2551. แหล่งทุน : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
 • 3. ภูษิตา อินทรประสงค์. (2548). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แหล่งทุน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 • 4. ภูษิตา อินทรประสงค์, สุคนธา คงศีล, ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ และ จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2547). รายงาน: การพัฒนาระบบควบคุมกำกับและประเมินผลการนำยุทธศาสตร์ของกลุ่มโรคเอดส์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไปปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์โนเบิ้ล. แหล่งทุน : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.
 • 5. ภูษิตา อินทรประสงค์, สุคนธา คงศีล และ วรรณภา สุมิรัตนะ. (2545). การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2544 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์โนเบิ้ล. แหล่งทุน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
 • การให้บริการวิชาการ