ฉัตรประภา ศิริรัตน์

Chatprapa Sirirat

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร : -

Contact Me

การอบรม

 • การอบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1 ปีที่จัด : (2562)
 • หน่วยงานที่จัด : สภาการสาธารณสุขชุมชน

 • การอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีที่จัด : (2562)
 • หน่วยงานที่จัด : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 • การอบรมแนวทางการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพสำหรับนักสาธารณสุข ปีที่จัด : (2561)
 • หน่วยงานที่จัด : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • การอบรม Smart Ageing in Smart 4.0 Society สูงวัยสง่างามในสังคม ปีที่จัด : (2561)
 • หน่วยงานที่จัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  บทความวิชาการ

  การนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

 • นรินทรา แนบสนิท, ภูวนาท ศรีจันทวงค์, ศิริรัตน์ การบรรจง, ศุภชัย ศรีจันทร์, ฉัตรประภา ศิริรัตน์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร จังหวัดปทุมธานี. ในการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ เรื่อง ฝ่าวิกฤตทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข. ครั้งที่ 19. วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 (206-215). พระนครศรีอยุธยา: เทียนวัฒนาพริ้นท์ติ้ง.
 • ฉัตรประภา ศิริรัตน์. (2562). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดทฤษฎี PRECEDE framework ต่อความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา. ครั้งที่ 2. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562. (376-382). กาญจนบุรี: สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
 • Chatprapa Sirirat. (2018). Factors associated with Intention of Preventing Adolescent Pregnancy among Female Junior High School Students in Pak Chong district, Nakhon Ratchasima province, Thailand. (2018). 9th. 20 March 2018. (pp. 12-21). In the National & International Conference “Local & Global Sustainability: Meeting the Challenges & Sharing the Solutions”. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University.
 • ฉัตรประภา ศิริรัตน์, เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์, รัตนาภรณ์ อาษา, ขวัญฤดี ขนเปี้ยม, หทัยรัตน์ ธูสรานนท์ และอมร เดชทด. (2560). พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. ในการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ยุค 4.0. ครั้งที่ 18. วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560. (145-153). กรุงเทพฯ: สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา.
 • เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์, รัตนาภรณ์ อาษา, ฉัตรประภา ศิริรัตน์, เบญจวรรณ เกตุโสภณ และพัชรี วังสรรค์. (2560). พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560. ครั้งที่ 7. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560. (1337-1345). เชียงใหม่: สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ.
 • ผลงานวิชาการ(เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/คู่มือ/หนังสือ)

  ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม

  การให้บริการวิชาการ

 • วิทยากรโครงการวัยรุ่น วัยใส เพศสัมพันธ์อย่างไรไม่ให้เสี่ยง ให้กับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • วิทยากรโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ สุขภาพดี ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยง ณ โรงเรียนบัวแก้วเกสร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • วิทยาอบอบรมเชิงปฏิบัติการ BLS Provider for Non-HCP course คณะทันตแพทยศำสตร์ มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์