เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

Fuangfah Rattanakanahutanon

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์

Contact Me

การอบรม

 • การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากลมหายใจของคน ปีที่จัด : (2562)
 • หน่วยงานที่จัด :กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปีที่จัด : (2562)
 • หน่วยงานที่จัด : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • อบรมการสอนเชิงปฏิบัติการ Productive Learning เรื่อง “การสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” ปีที่จัด : (2562)
 • หน่วยงานที่จัด : งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  บทความวิชาการ

  การนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

  ผลงานวิชาการ(เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/คู่มือ/หนังสือ)

  ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม

  การให้บริการวิชาการ