เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

JIARANAI PATHOMROTSAKUN

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Contact Me