กริช เรืองไชย

Krich Ruangchai

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร : -

Contact Me

การอบรม

 • ประกาศนียบัตร (การใช้สถิติขั้นสูงสำหรับงานวิจัยทางสุขภาพ) ปีที่จัด : (2556)
 • หน่วยงานที่จัด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไป)

  บทความวิชาการ

  การนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

  ผลงานวิชาการ(เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/คู่มือ/หนังสือ)

  ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม

  การให้บริการวิชาการ