นาตยา ดวงประทุม

Narttaya Duangpratoom

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Contact Me

การอบรม

 • อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปีที่จัด : (2562)
 • หน่วยงานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (BLS Instructor for HCP) ปีที่จัด : (2561)
 • หน่วยงานที่จัด : สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • อบรมเชิงปฏิบัติการความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด (Update in Physical Therapy Management) เรื่อง “Physical Therapy and Assistive Technology for Elderly and Disability” ปีที่จัด : (2561)
 • หน่วยงานที่จัด : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Clinical exercise testing and prescription for cardiorespiratory rehabilitation” ปีที่จัด : (2560)
 • หน่วยงานที่จัด : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Taping for sport injury and musculoskeletal disorders” ปีที่จัด : (2560)
 • หน่วยงานที่จัด : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ปีที่จัด : (2559)
 • หน่วยงานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไป)

  บทความวิชาการ

  การนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

  ผลงานวิชาการ(เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/คู่มือ/หนังสือ)

  ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม

  การให้บริการวิชาการ