ดร.นพกร จงวิศาล

Noppakorn Chongvisal ,Ph.D.

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : -

Contact Me

การอบรม

  • ISO 9000 (Lead Assessor) ปีที่จัด : (2535)
  • หน่วยงานที่จัด : AMREP (Thailand)

  • ISO 9000 (Internal Audit) ปีที่จัด : (2535)
  • หน่วยงานที่จัด : AMREP (Thailand)

    บทความวิชาการ

    การนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

    ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม