ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

PHANNATHAT THANTHANAPANYAKORN

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร : -

Contact Me

การอบรม

 • Cooperative Education Advisor Training ปีที่จัด : (2015)
 • หน่วยงานที่จัด : Office of the Higher Education Commission

 • (Institutional Review Board: Ethic Consideration) IRB ปีที่จัด : (2016)
 • หน่วยงานที่จัด : Valaya Alongkorn Rajabhat University

 • Middle Level Public Health Administrators Training Program. ปีที่จัด : (2017)
 • หน่วยงานที่จัด : Valaya Alongkorn Rajabhat University

  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไป)

  บทความวิชาการ

  การนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

  ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม