ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

RATTHAPOL SILLAPARASSAMEE, Ph.D.

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร : ประธานหลักสูตร ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ

Contact Me

การอบรม

บทความวิชาการ

การนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

 • พชรพรรณ อำนาจสมบูรณ์สุข, วารุณี จงปลื้มกลาง, วิรดา กันทะวัง, รัฐพล ศิลปรัศมี. (พ.ศ.2562), พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี. นำเสนอแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13-14 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ปวีณา แทนคําปราบ สุภาวดีศรีเพียงจันทร,์ ภัทรสุดา สายงาม, จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย รัฐพล ศิลปรัศมี, รัตนาภรณ์ อาษา. (พ.ศ.2562), ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานี. นำเสนอแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13-14 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • Kraichat Tantrakarnapa, William Mueller, Susanne Steinle, Miranda Loh, Sotiris Vardoulakis, Nopadol Precha, Wissanupong Kliengchuay, Narut Sahanavin, Ratthaphol Sillaparassamee, Kanchana Nakhapakorn, John Cherrie. (2019), Investigation of Particulate Matter during a Haze Episode in Bangkok, Thailand. Poster presentation in UK & Ireland Occupational & Environmental Epidemiology and Exposure Science meetings, Surgeons’ Hall Museums, Nicolson Street, Edinburgh, Scotland.
 • Will Mueller, Susanne Steinle, Miranda Loh, Sotiris Vardoulakis, Nopadol Precha, Wissanupong Kliengchuay, Narut Sahanavin, Ratthaphol Sillaparassamee, Kanchana Nakhapakorn, Kraichat Tantrakarnapa, John Cherrie. (2018), Long-Term Trends of Air Pollution in Thailand and Effects on Health. Poster presentation in ISES-ISEE 2018 JOINT ANNUAL MEETING, OTTAWA-CANADA 26-30 August 2018, P02.0960.
 • วชิระ สิงหะคเชนทร์, รัฐพล ศิลปรัศมี, สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์, ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ, นาถนัดดา มรกตศรีวรรณ. (พ.ศ.2560), ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. นำเสนอด้วยวาจาใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • รัฐพล ศิลปรัศมี, วิชุดา จันทะศิลป์, บุญส่ง ไข่เกษ, วชิระ สิงหะคเชนทร์. (2559), ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและดัชนีมวลกาย: กรณีศึกษา บ้านขวาง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. นำเสนอภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (4th NMCCON 2017) ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • วิชุดา จันทะศิลป์, รัฐพล ศิลปรัศมี, ปธานิน แสงอรุณ, วชิระ สิงหะคเชนทร์. (2559), ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร: กรณีศึกษา บ้านหนองกก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. นำเสนอภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (4th NMCCON 2017) ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม

  การให้บริการวิชาการ

 • วิทยากรอบรมด้านการใช้แบบจำลองฯด้านคุณภาพอากาศ (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 • ผู้เชียวชาญด้านเสียง โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลระดับเสียงในระยะก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองฯเสียงสนามบิน โครงการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การศึกษาระดับเสียงในระยะดำเนินการ โครงการฐานบินเฮลิคอปเตอร์ ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ของกรมการบินพลเรือน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองฯคุณภาพอากาศ โครงการศึกษาศักยภาพการรองรับมลพิษ (Carrying Capacity) ในพื้นที่แหลมฉบัง-ศรีราชา-อ่าวอุดม ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • คณะผู้ศึกษา โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อ.เมือง จ.ระยอง, กรมอนามัย