รัตนาภรณ์ อาษา

Rattanaporn Arsa

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร : -

Contact Me

การอบรม

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไป)

บทความวิชาการ

การนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ผลงานวิชาการ(เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/คู่มือ/หนังสือ)

ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม

การให้บริการวิชาการ