ศศิวิมล จันทร์มาลี

Sasiwimol Chanmalee

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ

Contact Me

บทความวิชาการ

การนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ผลงานวิชาการ(เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/คู่มือ/หนังสือ)

ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม

การให้บริการวิชาการ