สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์

Sukrit Jaijumnong

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร : -

Contact Me

การอบรม

 • จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปีที่จัด : (2562)
 • หน่วยงานที่จัด : สภาการสาธารณสุขชุมชน

 • การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โครงการ “Young ทำได้” ปีที่จัด : (2562)
 • หน่วยงานที่จัด : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

  บทความวิชาการ

  การนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

  ผลงานวิชาการ(เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/คู่มือ/หนังสือ)

  ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม

  การให้บริการวิชาการ