สุทธิดา แก้วมุงคุณ

Sutthida Kaewmoongkun

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

Contact Me

การอบรม

 • Basic and Advance Life Support for Nurse ปีที่จัด : (2012)
 • หน่วยงานที่จัด : Charoen Krung Pracha Rak Hospital, Medical Service Department, Bangkok

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 3 ปีที่จัด : (2012)
 • หน่วยงานที่จัด : Charoen Krung Pracha Rak Hospital, Medical Service Department, Bangkokห

 • การอบรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสูตินรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม ปีที่จัด : (2013)
 • หน่วยงานที่จัด : Charoen Krung Pracha Rak Hospital, Medical Service Department, Bangkok

 • The Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program): GCP training ICH-GCP Training ปีที่จัด : (2017)
 • หน่วยงานที่จัด : www.citiprogram.org

 • หลักสูตร “การวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในมนุษย์” ปีที่จัด : (2017)
 • หน่วยงานที่จัด : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  บทความวิชาการ

  ผลงานวิชาการ(เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/คู่มือ/หนังสือ)

  ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม

  การให้บริการวิชาการ