ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

Thassaporn Chusak

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : -

Contact Me

การอบรม

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพิจารณาโครงร่างการวิจัยสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปีที่จัด : (2562)
 • หน่วยงานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันเครือข่าย และสถาบันสมทบ” ปีที่จัด : (2562)
 • หน่วยงานที่จัด : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” ปีที่จัด : (2562)
 • หน่วยงานที่จัด : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไป)

  บทความวิชาการ

  การนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

  ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม

  การให้บริการวิชาการ