จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

Juntarat Jaricksakulchai

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร : ประธานหลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม

Contact Me

การอบรม

 • Certified ISO/IEC 17025-2005 Requirement by Nation Food Institute. ปีที่จัด : (-)
 • หน่วยงานที่จัด : (-)

 • Certified Internal ISO/IEC 17025-2005 Requirement by Nation Food Institute. ปีที่จัด : (-)
 • หน่วยงานที่จัด : (-)

 • Certified ISO 9001:2008 by Bureau veritas 1828. ปีที่จัด : (-)
 • หน่วยงานที่จัด : (-)

 • Medical Research Network of the Consortium of Thai Medical Schools ปีที่จัด : (-)
 • หน่วยงานที่จัด : คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • Certificate of CIBTAC result November 2017 - Anatomy and Physiology - Body Massage ปีที่จัด : (2017)
 • หน่วยงานที่จัด : (-)

 • Bioengineering of the skin - methods and instrumentation for Dermatology & Cosmetology ปีที่จัด : (-)
 • หน่วยงานที่จัด : บริษัท Courage – Khazaka

  บทความวิชาการ

  ผลงานวิชาการ(เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/คู่มือ/หนังสือ)

  ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม