James Lee

ศศิธร ตันติเอกรัตน์

SASITHON TANTIEKKARAT

ตำแหน่งวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร : -

Contact Me

การอบรม

 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (BLS Instructor for HCP) ปีที่จัด : (-)
 • หน่วยงานที่จัด : สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาโครงร่างการวิจัย สำหรับคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ ปีที่จัด : (-)
 • หน่วยงานที่จัด : สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ ก้าวทันยุค การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน ปีที่จัด : (-)
 • หน่วยงานที่จัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • อบรม Smart ageing in Smart 4.0 Society สูงวัย สง่างามในยุค 4.0 ปีที่จัด : (-)
 • หน่วยงานที่จัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไป)

 • ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน. (2562). (วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 12 เล่มที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562.
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะน้ำหนักเกินของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนรัฐบาล (2560) วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่ง ประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560
 • ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษากับความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2560) วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 10 เล่มที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560
 • บทความวิชาการ

  การนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

 • พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2559). (ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติในหัวข้อ “ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 4”(ASTC 2016)
 • โปรแกรมป้องกันโรคอ้วนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษา (2560) การประชุม สวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พย 60
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการสนับสนุนทางสังคมกับการทำกิจกรรมทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ”(NIGRC41) วันที่ 8-9 ธค 59
 • ความเชื่อทางด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการออกกกำลังกายของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ”(NIGRC41) วันที่ 8-9 ธค 59
 • ผลงานวิชาการ(เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/คู่มือ/หนังสือ)

  ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม