คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ
คณบดี
■ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
■ ค.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูนครปฐม
HOME   Portfolio   Contacts

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
■ พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
■ M.P.A. (Public Administration) Roosevelt University, Chicago, U.S.A.
■ ค.บ. (พยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
HOME   Portfolio   Contacts

อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
■ วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
■ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
HOME   Portfolio   Contacts

อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
■ ส.ม. (โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
■ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
HOME   Portfolio   Contacts

อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารแผน
■ ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
HOME   Portfolio   Contacts

อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและระบบคุณภาพ
■ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
■ วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
HOME   Portfolio   Contacts


อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดี
■ ปร.ด (การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
■ ส.ม. (การจัดการสร้างเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
■ วท.บ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
HOME   Portfolio   Contacts

อาจารย์สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์
ผู้ช่วยคณบดี
■ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
■ วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
HOME   Portfolio   Contacts

อาจารย์นิโรบล มาอุ่น
ผู้ช่วยคณบดี
■ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
■ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
HOME   Portfolio   Contacts

อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์
ผู้ช่วยคณบดี
■ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
■ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
■ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, สาขาเคมี-ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
HOME   Contacts


อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารพันธกิจสัมพันธ์
■ ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
■ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
HOME   Portfolio   Contacts


อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา
■ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
■ วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา
HOME   Portfolio   Contacts

นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
HOME   Portfolio   Contacts

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 11 สิงหาคม 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph@vru.ac.th