• 02 529 0674 ต่อ 606-607

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

ข้อมูลหลักสูตร

 • ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) :     สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
 • ขื่อย่อ :      ส.ด.(การจัดการระบบสุขภาพ)

 • ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) :      Doctor of Public Health Program in Health System Management
 • ขื่อย่อ :     Dr.P.H (Health System Management)

 • จำนวนหน่วยกิต :      รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
 • รูปแบบหลักสูตร :     เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
 • การรับเข้าศึกษา :     รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ฯลฯ
 2. นักวิจัยทางด้านสาธารณสุขในระดับมหภาคในองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
 3. นักพัฒนาและวางแผนด้านสาธารณสุขในระดับชาติและนานาชาติ
 4. ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางวิชาการด้านสาธารณสุข
 5. นักวิชาการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพ
 6. นักวิชาการสาธารณสุข หรือตําแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
 7. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสาธารณสุข

โครงสร้างหลักสูตร

จำแนกเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 By Research แบบ 2.1 By Coursework โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาเลือก และดุษฎีนิพนธ์ โดยมีจำนวนหน่วยกิต แยกแต่ละหมวดดังนี้

หมวดวิชา แบบ 1.1 หน่วยกิต แบบ 2.1 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ)
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
9
15
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
6
15
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาบังคับ(วิชาสัมมนา)

ไม่นับหน่วยกิต
9
9
3
3. หมวดวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า

3
4.ดุษฎีนิพนธ์
48
36
รวมหน่วยกิต
48
48
ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด สมัครเรียนออนไลน์ ติดตามข่าวสาร/สอบถามข้อมูล ผ่าน facebook fanpage

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

ประธานหลักสูตร

อ.ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดร.ทิวากร พระไชยบุญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Update : 16/12/64

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 606-607