คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์

about-me

ผังการบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์

about-me

ผังภารกิจของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี

about-me

โครงสร้างความรับผิดชอบภารกิจสำนักงานคณบดี

about-me

โครงสร้างงานฝ่ายบริหารและการวางแผน

โครงสร้างงานฝ่ายวิชาการและวิจัย

โครงสร้างงานฝ่ายกิจการนักศึษาและพันธกิจสัมพันธ์

Update : 21/11/62

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com