คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผังการบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผังภารกิจของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี

โครงสร้างความรับผิดชอบภารกิจสำนักงานคณบดี


โครงสร้างงานฝ่ายบริหารและการวางแผน

โครงสร้างงานฝ่ายวิชาการและวิจัย

โครงสร้างงานฝ่ายกิจการนักศึษาและพันธกิจสัมพันธ์

Update : 28 สิงหาคม 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph@vru.ac.th