• 02 529 0674 ต่อ 606-607

หลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก

สาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 • รับผู้จบปริญญาโททุกสาขา
 • เรียนไม่ต้องลางาน (เสาร์-อาทิตย์)
 • เรียนออนไลน์และในชั้นเรียน
 • มีทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 350,000 (แบ่งจ่าย 6 งวด)

 • สนใจเข้าศึกษา/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089 7994415 (ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ)
  โทร. 094 295 4141 (รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ)

  เยี่ยมชมเว็บไซต์ facebook fanpage สมัครเรียนออนไลน์
  สาธารณสุขศาสตร์
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
  หลักสูตรปริญญาโท (ภาษาไทย) หลักสุตร 2 ปี

  เรียนเสาร์-อาทิตย์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท (แบ่งจ่าย 6 งวด)

  สนใจเข้าศึกษา/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.080 0744145 (คุณพัชรพร เรียงวงษ์)

  เยี่ยมชมเว็บไซต์ facebook fanpage สมัครเรียนออนไลน์
  Update : 09/03/2564

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 606-607