• 02 529 0674 ต่อ 606-607

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ข้อมูลผลการดำเนินงาน

พ.ศ.2566 พ.ศ.2565

การดำเนินงาน


O1O นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล :
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี :
 • แผนปฏิบัติการคณะ ประจำปีงบประมาณ 2566

 • O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน :
 • รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1
 • รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 • O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี :
 • รายงานประจำปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

 • การปฏิบัติงาน


  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน :
 • คู่มือ
 • การให้บริการ


  O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ :
 • ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Flowchart) ในด้านต่าง ๆ
 • คู่มือการปฏิบัติงาน

 • O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ :
 • สถิติข้อมูลนักศึกษา (สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

 • O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ :
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • O18 E-Service :
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


  O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ :
 • แผนงานโครงการ (กนผ.01-กนผ.02 ประจำปีงบประมาณ 2566)

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ต่อ)


  O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ :
 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน :
 • รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 2566 ( รายงานต่อที่ประชุม กบ.คณะ ทุกเดือน)

 • O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี :
 • รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 ในการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ทุกเดือน

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


  O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล :
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล :
 • ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

 • 025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล :
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี :
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


  O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต :
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ :
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี :
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


  O34 กการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี :
 • คณะฯดำเนินการตามกระบวนการของมหาวิยาลัย

 • O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ :
 • คณะฯดำเนินการตามกระบวนการของมหาวิยาลัย

 • แผนป้องกันการทุจริต


  O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต :
 • คณะฯดำเนินการตามกระบวนการของมหาวิยาลัย

 • O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน :
 • คณะฯดำเนินการตามกระบวนการของมหาวิยาลัย
 • O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี :
 • คณะฯดำเนินการตามกระบวนการของมหาวิยาลัย
 • แผนป้องกันการทุจริต (ต่อ)


  039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ :
 • คณะฯดำเนินการตามกระบวนการของมหาวิยาลัย

 • 040 การขับเคลื่อนจริยธรรม :
 • คณะฯดำเนินการตามกระบวนการขับเคลื่อนจริยธรรมของมหาวิยาลัย

 • 041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ :
 • คณะฯดำเนินการตามกระบวนการของมหาวิยาลัย

 • 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน:
 • คณะฯดำเนินการตามกระบวนการของมหาวิยาลัย

 • 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน:
 • คณะฯดำเนินการตามกระบวนการของมหาวิยาลัย

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 606-607