• 02 529 0674 ต่อ 606-607

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

ข้อมูลพื้นฐาน


O1 โครงสร้าง :
 • โครงสร้างองค์กร

 • O2 ข้อมูลผู้บริหาร :
 • คณะกรรมการบริหารคณะ

 • O3 อำนาจหน้าที่ :
 • คำสั่งมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

 • O4 แผนยุทธ์ศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน :
 • แผนยุทธศาสตร์คณะ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564
 • แผนปฏิบัติการคณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

 • O5 ข้อมูลการติดต่อ :
 • ติดต่อเรา
 • การให้บริการ


  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ :
 • ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Flowchart) ในด้านต่าง ๆ
 • คู่มือการปฏิบัติงาน

 • O15 ข้อมูลเชิงสถิติ (ตุลาคม 63 – มีนาคม 64) :
 • สถิติข้อมูลนักศึกษา (สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

 • O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ :
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • O17 E-Service :
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี :
 • แผนงานโครงการ (กนผ.01-กนผ.02 ประจำปีงบประมาณ 2564)

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ต่อ)


  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน:
 • รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ( รายงานต่อที่ประชุม กบ.คณะ ทุกเดือน)

 • O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี :
 • รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (จากการประชุม กบ.คณะ ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 21 ก.ย.63)

 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ


  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ :
 • แผนงานโครงการ กิจกรรม (กนผ.01 และ กนผ.02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 • 022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ :
 • ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

 • O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน :
 • รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 (จากการประชุม กบ.คณะ ครั้งที่ 2/2564)

 • 024 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ :
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล :
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล :
 • แผนบริหารทรัพยากรบุคคลคณะสาธารณสุขศาสตร์

 • O27 หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล :
 • แผนบริหารทรัพยากรบุคคลคณะสาธารณสุขศาสตร์

 • O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี :
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต :
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต :
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี :
 • ขข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น :
 • สายตรงคณบดี
 • ช่องทางการติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แนะนำ ติชม
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

 • O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม :
 • ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564
 • สายตรงคณบดี
 • ช่องทางการติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แนะนำ ติชม
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


  O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร :
 • ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • มาตรการและแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564

 • O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร :
 • ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี :
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต :
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร :
 • ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • มาตรการและแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564
 • ภาพกิจกรรมคณะ

 • แผนป้องกันการทุจริต


  O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี :
 • ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • มาตรการและแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564
 • แผนป้องกันการทุจริต (ต่อ)


  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  ประจำปีรอบ 6 เดือน :
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี :
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสแะป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


  O42 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน :
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน:
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 606-607