คณะสาธารณสุขศาสตร์

ยินดีต้อนรับสู่ KM Corner มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่สังคมอุดมปัญญา

Outcome Based Education (OBE) กับการออกแบบหลักสูตร

Posted by admin on 16 พ.ค.61

img

Outcome Based Education (OBE) กับการออกแบบหลักสูตร

การศึกษาเชิงผลลัพธ์ หรือเรียกย่อ ว่า OBE เป็นการศึกษาที่เน้นการออกแบบกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลจากการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักสำคัญของ OBE คือ ต้องมีเป้าหมายที่กำหนดเป็นรูปธรรมด้วยผลการเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนต้องประสบความสำเร็จ

การออกแบบหลักสูตรด้วยแนวคิด OBE ประกอบด้วยกระบวนการ 4 กระบวนการ ดังนี้
   (1) กระบวนการ Validation เป็นกระบวนการที่ได้มาซึ่งผลเรียนรู้ในระดับหลักสูตร ประกอบด้วยข้อมูลปัจจัยนำเข้าและข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างๆ
   (2) กระบวนการออกแบบหลักสูตร อยู่ในพื้นฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (ไม่ใช่เนื้อหาที่สอน) เริ่มตั้งแต่ระดับระดับหลักสูตรจนถึงระดับรายวิชา หรือ โมดูล
     2.1 วางแผนหลักสูตรโดยพิจารณาสาระสำคัญ 21st Century Skills , Stakeholders analysis ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศิษย์เก่า ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ ผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     2.2 กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร โดยเริ่มต้นออกแบบหลักสูตรมุ่งเป้าที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
     2.3 กำหนดปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร
     2.4 กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     2.5 กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program – Level Learning Outcome : PLOS) และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course – Level Learning Outcome : CLOs)
   (3) กระบวนการออกแบบแผนการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็น Constructive Alignment ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ การวัดผลและศาสตร์การสอน กับกิจกรรมการเรียนรู้
   (4) กระบวนการวัดผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการดำเนินงาน การทวนสอบ เป็นการเปรียบเทียบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับวิชา หลักสูตร และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกระบวนการป้อนกลับที่สำคัญแสดงถึงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นหลักประกันคุณภาพทีฝังอยู่ในระบบ ส่งผลให้ระบบทำงานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Post a comment