คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้

 • ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ

  ประธานกรรมการ
 • รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์

  กรรมาร
 • อ.ธธิธา เวียงปฏิ

  กรรมการ
 • อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

  กรรมการ


 • อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ

  กรรมการ
 • อ.อภิญญา อุตระชัย

  กรรมการ
 • อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

  กรรมการ


 • นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร

  กรรมการ
 • อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

  กรรมการและเลขานุกร
 • อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 • น.ส.นรีกานต์ ภูมิคงทอง

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่ง/แผนการจัดการความรู้