คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

responsive screens


>>แบบบันทึกข้อความ กนผ.01 - กนผ.08 (2 พ.ย.63) >>แบบกนผ.01 - กนผ.02 (2 พ.ย.63)
>>แบบกนผ.04 (2 พ.ย.63) >>แบบกนผ.08-1 ใบโอนสรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (2 พ.ย.63)
>>แบบที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรม-ในสถานที่ (6 มี.ค. 63) >>แบบที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรม-นอกสถานที่ (6 มี.ค. 63)
>>โครงสร้างแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบฟอร์มเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2563 (กนผ.01,กนผ.02) (4 มี.ค. 63) >>กนผ.01 (แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม) (4 มี.ค. 63)
>>กนผ.02 (แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม) (4 มี.ค. 63) >>กนผ.08-1(1) (แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง และโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย) (4 มี.ค. 63)
>>กนผ.08-2 (บันทึกข้อความขออนุมัติโอนหมวดเงินไปยังกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่เป็นงบลงทุน) (4 มี.ค. 63) >>กนผ.08-1(3) (ใบโอนสรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย) (4 มี.ค. 63)
>>กนผ.08-4 (บันทึกข้อความขอเพิ่มโครงการ/กิจกรรมจากโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วไปยังโครงการ/กิจกรรมใหม่) (4 มี.ค. 63) >>กนผ.08-3 (บันทึกข้อความขอเลื่อนหรือยกเลิก การจัดกิจกรรม/โครงการในระบบบัญชี 3 มิติ) (4 มี.ค. 63)
>>กนผ.08-4(1) (แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม) (4 มี.ค. 63) >>แบบฟอร์มดำเนินงานเสนอขออนุมัติกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กนผ.04) (28 พ.ย.62)
>>แบบสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563

>> บันทึกขอเบิกค่าใช้สอย-อาหารและอาหารว่าง-ใบสำคัญรับเงิน.docx(2 พ.ย.63) >> บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากรใบสำคัญรับเงินวิทยากร.doc(2 พ.ย.63)
>> บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ(2 พ.ย.63) >> บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานภาคปกติ(2 พ.ย.63)
>> บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษ(2 พ.ย.63) >> แบบแจ้งกำหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(2 พ.ย.63)
>> แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา(2 พ.ย.63) >> แแบบฟอร์มการเบิกค่านิเทศสหกิจศึกษา(2 พ.ย.63)
>> แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา(2 พ.ย.63) >> แแบบฟอร์มการเบิกค่านิเทศสหกิจศึกษา(2 พ.ย.63)
>>ฟอร์มสัญญาการยืมเงินบัตรเครดิต 2563 >>ใบขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว 2563
>> แบบฟอร์มใบเสนอราคา 2563 >> แบบฟอร์มใบเสนอราคา 2563
>> แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร >> แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
>> แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นวิทยากร(ภายใน) >>แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน(ภายนอก)
>> แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากร,ใบสำคัญรับเงินวิทยากร >>แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
>> แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร (ภายนอก) >>แบบฟอร์มแบบใบลงทะเบียนอบรม
>> แบบฟอร์มขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กจ.10 >>แบบฟอร์มลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph@vru.ac.th