คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

picture

ผังการส่ง กนผ.04 ตามแผนปฏิบัติการ

กรอบการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานประจำปี Annual Report

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนกลยุทธ์ /แผนปฏิบัติการประจำปี

3

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


3

แผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
ฉบับปรับปรุง ต.ค.2561

3

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph@vru.ac.th