คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

picture


ดาวโหลดแบบฟอร์มจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร/คณะ

(Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 (08 ส.ค.62)

   แบบฟอร์มจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร
   แบบฟอร์มจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส.บ.สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส.ม.สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

คู่มือและเอกสารเผยแพร่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com