คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

picture


ดาวโหลดแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (18 พ.ย.62)

   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับปริญญาตรี)
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับปริญญาโท)
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นหรือปัญหาระดับประเทศ
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการบริการวิชาการ
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและเอกลักษณ์ของคณะ
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส.บ.สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส.ม.สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

คู่มือและเอกสารเผยแพร่

Update : 21/11/62

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com