คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

picture


ไฟล์รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับคณะ

(สำหรับทบทวน แก้ไขเพิ่มเติมผลดำเนินงาน 09 ก.ค.62)

   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยงานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบกลไกการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์ของคณะ
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

คู่มือและเอกสารเผยแพร่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com