คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

picture

picture


แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2561

  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR 1/2561(มคอ.7) ระดับหลักสูตรปริญญาตรี
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR 1/2561 (มคอ.7) ระดับหลักสูตรปริญญาโท

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับคณะ ภาคการศึกษา 1/2561

  แบบฟอร์ม ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
  แบบฟอร์ม ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
  แบบฟอร์ม ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  แบบฟอร์ม ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
  แบบฟอร์ม ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  แบบฟอร์ม ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  แบบฟอร์ม ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  แบบฟอร์ม ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยงานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
  แบบฟอร์ม ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
  แบบฟอร์ม ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
  แบบฟอร์ม ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบกลไกการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  แบบฟอร์ม ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์ของคณะ
  แบบฟอร์ม ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

คู่มือและเอกสารเผยแพร่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com