• 02 529 0674 ต่อ 606-607

พนักงานสายสนับสนุน

สำนักงานคณบดี


porntip

นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Patcharaporn

นางสาวพัชรพร เรียงวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Kittiwut

นายกิตติวุฒิ ไชยการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nareekan

นางนรีกานต์ สุชัยยะ

นักวิชาการศึกษา
Piyanetr

นางสาวปิยะเนตร แต่งงาม

นักวิชาการพัสดุ
Chonthicha

นางสาวชลทิชา พงษ์ทวี

ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
Monthicha

นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข

ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
natthawut

นายณัฐวุฒิ วันเชียง

ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
Update : 09/03/2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 606-607