คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงานนักศึกษาจากการเรียนการสอน

สื่อประกอบการสอน : ผลงานของนักศึกษา

วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยการใช้รถเข็นนั่ง (Wheelchair) Ver.1

วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยการใช้รถเข็นนั่ง (Wheelchair) Ver.2

วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยการใช้รถเข็นนั่ง (Wheelchair) Ver.3

วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้รถเข็นผู้ป่วยปรับเอนนอนได้

สุขภาพผู้ใหญ่ เพลง Adult Take Care-PH VRU

พัฒนาการวัยรุ่น เพลงอาบน้ำร้อน PH VRU I

สุขภาพวัยเรียนตอนต้น เพลงวัยเรียนตอนต้น PH VRU

สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน เพลงเด็กวัยก่อนเรียน PH VRU

สุขภาพวัยทารกแรกเกิด เพลงหนูน้อยขาเลาะ PH VRU

จ๊ะเอ๋เบบี๋ (การตั้งครรภ์) PH VRU

การเตรียมตัวก่อนพาลูกไปรับวัคซีน

การฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2560

Public health Co-operative #3 PHVRU สาธารณสุข EP.1/2

Public health Co-operative #3 PHVRU สาธารณสุข EP.2/2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph@vru.ac.th