• 02 529 0674 ต่อ 606-607

ติดต่อเรา

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Faculty of Public Health

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage
เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : (02) 529 0674 ต่อ 606-607

e-mail : ph@vru.ac.th

facebook : https://www.facebook.com/VRUPH

สอบถาม