หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 2. ในกรณีที่มีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามข้อ 1. ให้พิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
 3. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557(หมวด 3 ข้อ 16 ภาคผนวก ก)
 4. ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของนักศึกษาแรกเข้า

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. ตอบสนองวิสัยทัศน์ และพันธกิจกระทรวงสาธารณสุข
 2. เพิ่มบทบาทให้บัณฑิตประยุกต์ใช้ความรู้ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการสร้างผลิตภาพ
 3. เพิ่มบทบาทให้บัณฑิตประยุกต์ใช้ความรู้ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการสร้างผลิตภาพ
 4. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถนำไปปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน และปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิได้

การประกอบอาชีพ

 1. นักวิชาการสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และหน่วยงาน NGOs
 2. นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ที่ปรึกษาด้านการจัดการระบบสุขภาพ
 4. เศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 5. ประกอบอาชีพอิสระ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดร.ทิวากร พระไชยบุญ

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PHM501 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ1 2
PHM502 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ2 1
PHM503 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 3
PHM601 วิทยาการระบาด 3
PHM602 ชีวสถิติสาธารณสุข 3
PHM603 การบริหารงานสุขภาพและการพัฒนาภาวะผู้นำ 3
PHM605 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3
หมวดวิชาเลือก 01
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PHM606 การจัดการทรัพยากร 1 2
PHM607 โลจิสติกส์ในการบริการสุขภาพ 1
PHM608 การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 2
PHM609 การจัดการธุรกิจสุขภาพ 2
PHM610 เทคโนโลยีทางสาธารณสุข 2
PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3
PHM621 วิทยาการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3
PHM622 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3
PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 3
หมวดวิชาเลือก 02
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PHM606 การจัดการทรัพยากร 1 2
PHM608 การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 2
PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3
PHM612 โภชนาการและการฃะลอวัย 2
PHM613 การจัดการธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ 2
PHM614 สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 2
PHM617 การจัดการสุขภาพฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ 2
PHM623 การประกันคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพ 3
PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 3
หมวดวิชาเลือก 03
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PHM604 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3
PHM608 การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 2
PHM610 เทคโนโลยีทางสาธารณสุข 2
PHM612 โภชนาการและการฃะลอวัย 2
PHM615 การประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3
PHM616 การจัดการเพื่อป้องกันอันตรายในสถานที่ทำงาน 2
PHM617 การจัดการสุขภาพฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ 2
PHM618 การยศาสตร์ 2
PHM621 วิทยาการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3
PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 3
หมวดวิชาเลือก 04
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PHM610 เทคโนโลยีทางสาธารณสุข 2
PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3
PHM614 สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 2
PHM618 การยศาสตร์ 2
PHM619 วิธีการทางสถิติในงานวิทยาการระบาด 3
PHM620 การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาการระบาด 3
PHM621 วิทยาการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3
PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 3
หมวดวิชาเลือก 05
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3
PHM612 โภชนาการและการฃะลอวัย 2
PHM614 สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 2
PHM615 การประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3
PHM617 การจัดการสุขภาพฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ 2
PHM622 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3
PHM623 การประกันคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพ 3
PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 3

ผลงานนักศึกษา

พ.ศ.2563

 • ศรุดา เพ็งสวย “การรับรู้คุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาถ” เผยแพร่ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 51 (The 51st National Graduate Research E-Conference, 2020) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ.

 • ณฐา เมธาบุษยาธร “ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ทางการพยาบาลเรื่องโรคเบาหวานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวันครปฐม” เผยแพร่ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 51 (The 51st National Graduate Research E-Conference, 2020) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ.

 • ธรธารี จันทาวุฒิ “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เผยแพร่ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 51 (The 51st National Graduate Research E-Conference, 2020) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 • Go to Top