ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

Assoc.Prof.Dr.Pannee Banchonhattakit

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน

Contact Me

ผลงานวิจัยและการเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ

 1. Sirisuwan , Surachai Phimha, Pannee Banchonhattakit. (2021). Active Aging, Health Literacy, and Quality of Life among Elderly in the Northeast of Thailand. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology. July-September 2021. 15(3):
 2. Vong Pisey, Pannee Banchonhattakit, Wongsa Laohasiriwong. (2021).The Association of Socio-demographic and Environmental Factors on Childhood Diarrhea in Cambodia. F1000Research. 3July 2020.1-10. Open access. Latest published: 12 Apr 2021, 9:303 https://doi.org/10.12688/f1000research.23246.3
 3. Pannee Banchonhattakit, Surachai Phimha, Petcherut Sirisuwan. (2020). Effect of Lifestyle, Dietary Pattern, School Based Weight Control Program on Overnutrition among Schoolchildren in the Northeast of Thailand. Medico-Legal Update. Oct-Dec2020. 20(4): 1193-1203.
 4. Krittiyanee Thammasarn, Pannee Banchonhattakit. (2020). Effects of Food Fit for Fun Program with Social Media Used on Health Literacy and Obesity Prevention Behaviors among Senior-Primary School Students, in Nakhon Ratchasima Province Thailand. Indian Journal of Public Health Research & Development. July 2020.11(8): 1291-1297.
 5. Peyanut Jantavaree, Pannee Banchonhattakit, Rujira Duangsong, Rajda Chaichit. (2020). Determinants of Depressive Disorder among Elderly Stroke Patients in the Northeast of Thailand. Indian Journal of Public Health Research & Development. July 2020.11(7): 552-556.
 6. Tiwakron Prachaiboon, Pannee Banchonhattakit, Nathkapach Kaewpitoon Rattanapitoon. (2020). Socioeconomic and Behavior Influenced Raw Fish Consumption, 2nd Intermediate Hosts of Opisthorchis viverrini, in Northeastern Thailand. Indian Journal of Public Health Research & Development. May 2020.11(5): 861-866.
 7. Issaree Padphai, Pannee Banchonhattakit, Sirirat Anutrakulchai. (2020). Associated Factors between Health Literacy(HL) and Results (eGFR, HbA1c) for Delayed - Progression of Kidney Disease in Type 2 Diabetic Patients, The Northeast Thailand. Indian Journal of Public Health Research & Development. April 2020.11(4): 734-738.
 8. อัจฉรา นาเมือง, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2563). ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับสื่อสังคม ออนไลน์ในการป้องกันโรคอ้วนของบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น. วารสารวิจัย สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ก.ค.-ก.ย. 13(3): 78-89.
 9. วัชรินทร์ เสาะเห็ม, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2563). ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตร่วมกับแนวคิด จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการความเครียดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ก.ค.-ก.ย. 13(3): 44-55.
 10. Pornthip Kaewchin, Pannee Banchonhattakit, Pall Chamroen. (2019). The Effects of an Integration of PRECEDE-PROCEED Model and Health Literacy in Behavioral Modification for Weight Control among Overweight and Obesity of Adolescents in the Northeast of Thailand. Indian Journal of Public Health Research & Development. Oct2019. 10(10): 1490-1495.
 11. Pornthip Kaewchin, Pannee Banchonhattakit. (2019). The Prevalence and Determinants of PRECEDE Framework and Health Literacy Associated with Overweight and Obesity among Adolescents: A Population-Based Survey of 12-19 Years-Old in the Northeast of Thailand. Journal of Clinical and Diagnostic Research. Oct.13(10): 8-13. DOI: 10.7860/JCDR/2019/42125.13203
 12. ณัฐพงศ์ สิงห์สาธร, พัชรี ดวงจันทร์, อนันต์ มาลารัตน์, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2562). การศึกษาพฤติกรรมความรุนแรง และความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้าง ความฉลาดทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความ รุนแรงของวัยรุ่น. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. มกราคม – เมษายน. 35 (1):109-119.
 13. ชัชวาล เพ็ชรกรอง, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2562). ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการใช้สื่อสังคม ออนไลน์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน. วารสารสุข- ศึกษา. ก.ค.-ธ.ค. 42(2): 23-32.
 14. พรทิวา ทบคลัง, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2562). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารสุขศึกษา. มกราคม– มิถุนายน. 42(1): 80-92.
 15. นาตยา แก้วพิภพ, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2562). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและการรับรู้ ความสามารถตนเองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์. วารสารสุขศึกษา. มกราคม – มิถุนายน. 42(1):55-67.
 16. Natnapa Padchasuwan, Pannee Banchonhattakit, Natthawut Kaewpitoon. (2018). Health Literacy Associated with Liver Fluke Prevention and Control amomg Secondary School Students in Northeast Thailand. Suranaree Journal Science Technology. 25(3): 307-318.
 17. Luxana Laithavewat, Carl Grundy-Warr, Narong Khuntikeo, Ross H. Andrews, Trevor N. Petney, Puangrat Yongvanit, Pannee Banchonhattakit and Paiboon Sithithaworn. (2018). Analysis of a school- based health education model to prevent opisthorchiasis and cholangiocarcinoma in primary school children in northeast Thailand. Global Health Promotion. 0(0): 1–9. http://www.sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1757975918767622 journals.sagepub.com/home/ghp
 18. วารีรัตน์ พูลเพิ่ม, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกับความ ฉลาดทางสุขภาพในการควบคุมน้ำหนักเพื่อการป้องกันโรคอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ก.ค.-ธ.ค. 40(2): 103-115.
 19. ภัทราภรณ์ สมน้อย, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่อง ปากเด็กก่อนวัยเรียนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จังหวัดนครราชสีมา. วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ก.ค.-ธ.ค. 40(2): 88-103.
 20. อารยา จาจุมปา, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและกิจกรรม ทางกาย เพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู. วารสาร สุขศึกษา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ก.ค.-ธ.ค. 40(2): 36-50.
 21. ปวีณา นามโคตร, ศิริพร คำสะอาด, มาลินี เหล่าไพบูลย์, สุพจน์ คำสะอาด, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). ประสิทธิผล ของวิธีการทางสุขศึกษาในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการ วิเคราะห์เมตต้า. ศรีนครินทร์เวชสาร. ก.ค.-ส.ค. 32(4): 379-388.
 22. เฉลิมพล โสคำแก้ว, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามี อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น. วารสาร สุขศึกษา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ก.ค.-ธ.ค. 40(2): 24-37.
 23. จิราวรรณ ดอกบัวหลวง, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือด สมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงระยะแรกที่มารับบริการในโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี. วารสารวิจัย และพัฒนาระบบสุขภาพ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. 10(1): 548-554.
 24. วัชราภรณ์ วงศ์คูณ, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้สุนทรียสนทนาร่วมกับทฤษฎี สร้างแรงจูงใจในการป้องกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคม ต่อพฤติกรรมการป้องกันวัณโรค ของผู้ดูแลอำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. 10(1): 514-526.
 25. จินตนา ศรีมูลมาตร, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). ผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ ตับ โดยการมีส่วนร่วมของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในหมู่บ้านริมน้ำเขื่อนลำปาว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. สำนักงานสาธารณสุจังหวัดกาฬสินธุ์. 10(1): 444-512.
 26. ธิดาภรณ์ ใสโศก, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยใน การป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงสูง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. สำนักงานสาธารณสุจังหวัดกาฬสินธุ์. 10(1): 432-439.
 27. ปาริดา โสโท, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค ร่วมกับกระบวนการกลุ่มและแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับใน กลุ่มเสี่ยง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์. 10(1): 382-390.
 28. มาลัย จินากูล, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). การเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ประสาน (ซิปปาโมเดล) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นในวิทยาลัย อาชีวศึกษาแห่งหนึ่ง. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. 10(1): 429-438.
 29. ทิวากร พระไชยบุญ, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับสื่อดีวีดีหมอลำกลอน ในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ในกลุ่มเสี่ยงอายุ 40-60 ปี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. 10(1): 329-336.
 30. พรรณปพร ประสานตรี, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). ประสิทธิผลของโปรแกรมลด ละ เลิก ต่อพฤติกรรมการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. 10(1): 254-263.
 31. อนุวัฒน์ ศรีสุวอ, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2559). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันโรคมือเท้า ปากในวัยเด็กโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี แรงจูงใจในการป้องกันโรค และการสนับสนุนทางสังคมของผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. 9(2): 26-37.
 32. สกุณา สินธุประเสริฐ, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2559).การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับการสร้างความสามารถตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. 9(2): 18-25.
 33. สิทธิชัย ไชยทองพันธ์, ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค มาลาเรียในพื้นที่หมู่บ้านแพร่เชื้อ เขตอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. 9(2): 91-100.
 34. สมชาย แสนลัง, พรรณี บัญชรหัตถกิจ, ประจักร บัวผัน, วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ศรีวิภา ช่วงไชยยะ. (2559). การดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารกองทุนในจังหวัดนครพนม. วารสารวิจัยและ พัฒนาระบบสุขภาพ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. 9(2): 80-90.
 35. รัตนาพร พัฒนะโชติ, พรรณี บัญชรหัตถกิจ, รัฐพล ไกรกลาง, ศรีวิภา ช่วงไชยยะ. (2559). ประสิทธิผลของโปรแกรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียมต่ำในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. 9(2): 70-79.
 36. ทรงยศ ศรีหริ่ง, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2559). รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. 8(3): 124-131.
 37. มะยุรี อิทธิกุล, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2558). การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความสามารถตนเอง เพื่อ ป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. 8(2): 25-32.
 38. ภัทรพร สุราเสถียรกุล, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2558). การสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับกระบวนการกลุ่ม และการ เสริมแรงเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิจัยและพัฒนา ระบบสุขภาพ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. 8(2): 17-24.
 39. กานต์พิชชา หนูบุญ, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2558). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันอุบัติภัยจราจรจาก รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา. วารสารวิจัยและพัฒนา ระบบสุขภาพ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. 8(2): 1-9.
 40. นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2558). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. 8(1): 72-82
 41. Pannee Banchonhattakit, Rujira Duangsong, Niramon Muangsom, Theppamon Kamsong, and Krittiya Phangwan. (2015). Effectiveness of Brain-Based Learning and Animated Cartoons for Enhancing Healthy Habits among School Children in Khon Kaen, Thailand. Asia Pacific Journal of Public Health. 27(2): 2028-2039.
 42. วีรยุทธ พลท้าว, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2557). ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาร่วมกับการใช้สื่อประสมช่วยสอนเพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบในนักเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอโนนสัง. จังหวัดหนองบัวลำภู. วารสารทันตาภิบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.25(2): 75-88.
 43. ศิริพร สนิทนิตย์, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2557). ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายแบบ ฤาษีดัดตนในกลุ่มผู้สูงอายุโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทาง สังคม ในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. ศรีนครินทร์เวชสาร. 29(3): 304-310.
 44. อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2557). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันโรคมือเท้าปากของใน เด็กวัยเด็กโดยการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคม ของผู้ดูแลเด็กและ ผู้ปกครองเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัด. ศรีนครินทร์เวชสาร. 29(2): 158-163.
 45. อนัญญา บัวเผื่อน, อนงค์ หาญสกุล, ทรงพล ต่อนี, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2557). การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพในการควบคุมน้ำหนักตัวของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน. วารสารคณะพล ศึกษา.17(1): 141-151.
 46. ธีรารัตน์ คงทน, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2556). ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการ บริโภคผักและผลไม้ของเด็กวัยก่อนเรียนโดยผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัด สุรินทร์. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา. 8(1): 26-36.
 47. สันติภาพ กาติวงศ์, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2556).. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของบุคลากร ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา). 13(2): 85-98.
 48. อภิญญา อุตระชัย, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2556). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค อาหารและการออกกำลังกายโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรง สนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาล นครขอนแก่น. ศรีนครินทร์เวชสาร. 28(4): 469-476.
 49. สมพงษ์ หามวงษ์, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2556). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี ความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงเผือก อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์. ศรี นครินทร์เวชสาร. 28(4): 451-460.
 50. ทัศน์วรรณ พลอุทัย, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2556). ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล ตนเองในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด: กรณีศึกษาใน ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. ศรีนครินทร์เวชสาร. 28(4): 421-430.
 51. ปิยะลักษณ์ เดือนกอง, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2556). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมทันตสุขภาพเพื่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารทันตาภิบาล. 24(1): 54-67.
 52. ชญานิศา ปินะถา, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2556). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 6(1): 29-36.
 53. พรรณรัตน์ เป็นสุข, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2556). ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัน โรค มือ เท้า ปากของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอบ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา. 28(2): 80-93.
 54. ชัชนัย ติยะไทธาดา, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2556). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ศรีนครินทร์เวชสาร. 28(2):146-154.
 55. นฤชิต ทองรุ่งเรืองชัย, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแปรงฟันใน เด็กอายุ 1-5 ปี ของผู้ปกครอง ในเขตเทศบาล อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู. ศรีนครินทร์ เวชสาร. 28(1):16-22.
 56. เฉลิมพร ถิตย์ผาด, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2555). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทาน อาหารในสตรีตั้งครรภ์โดยประยุกต์รูปแบบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ร่วมกับแรง สนับสนุนทางสังคมต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ขณะตั้งครรภ์ที่คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น. ศรีนครินทร์เวชสาร. 27(4): 347-353.
 57. พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2555). ผลของการเรียนรู้แบบโครงงานต่อความสามารถของภาวะผู้นำและการ จัดการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารศึกษาทั่วไป. 5(2): 19-25.
 58. พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2555). การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานใน รายวิชา515707 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ. วารสาร สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 5(1): 97-105.
 59. กิติศักดิ์ มูลละ, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2555). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแล สุขภาพช่องปากเพื่อการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอศรี บุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู. วารสารทันตาภิบาล. 23(1): 40-50.
 60. วรางคณา ชมพูพาน, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2555). ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกับแรง สนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น. ศรีนครินทร์เวชสาร. 27(3): 302-309.
 61. วิลัยลักษณ์ สายืน, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2555). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่ประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจ เพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันการเสพยาบ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิจัย มข. (ฉบับ บัณฑิตศึกษา).12(1): 68-79.

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

01 แบบปากเปล่า
 1. Pannee Banchonhattakit and Nattaya Keawpipop. Effects of Health literacy and Self-Efficacy Program for Premature Pregnancy Prevention among Thai Female Adolescents. 7th INTERNATIONAL HEALTH LITERACY CONFERENCE “Health Literacy in Smart Universal Healthcare”Ho Chi Minh city, 10th - 12nd November, 2019.
 2. Pannee Banchonhattakit. 6th INTERNATIONAL HEALTH LITERACY CONFERENCE “A Health Literate Asia And Beyond” Taipei, Taiwan, October 26th-27th, 2018.
 3. Pannee Banchonhattakit. Effects Of Behavior Change Model Of Weight Control And Obesity Prevention among School Children. The 8th International conference on public health among Greater Mekong Sub-regional (GMS) countries. “Moving Toward Universal Health Coverage: Strengthening Quality of Care.” On 5-6 November, 2016 at Phnom Penh, Cambodia.
 4. Pannee Banchonhattakit, Benja Muktabhant, Rujira Duangsong, Suwalee Lowirakorn, Thanaporn Bungoom. (2014). Integration of Thailand Healthy Living Strategy into Behavioral Modification of Weight Control and Obesity Prevention for School Children in Thailand. The 4th International Public health Conference on “new Paradigm in Public health Nutrition: Towards Competent Policy and Practice. August 26-28, 2014, at Pullman Putrajaya Lakeside Hotel, Malaysia.
 5. Pannee Banchonhattakit. Risk Behaviors of Overweight and Obesity among School Children aged 9-13 year in Northeast, Thailand. The 2nd International Conference and Exhibition on Obesity &Weight Management. December 2-4, 2013, at Las Vegas USA.
 6. Pannee Banchonhattakit. Factors Related to Risk Behavior of Overweight and Obesity among School Children Aged 9-10 years in Northeast Thailand. The 5th International conference on public health among Greater Mekong Sub-regional (GMS) countries. “Evidence-based Health Policy, Current Status and Future Prospects.”. On 28-29 September 2013 at Yangon, Myanmar.
 7. Pannee Banchonhattakit, Uraiwan Inmuong, Rujira Duangsong, Suwalee Lowirakorn, Phuengphit To-on, Pennapha Phamorn. (2011). Behavioral Modification for Global Warming Reduction towards Health: Health Innovation through School Network in Primary Schools in Khon Kaen Province. International Health Conference IIUM 2011 (IHCI 2011): “An Applicability of Modern Scientific Technologies towards Health Researches” at Vistana Hotel, Kuantan, Pahang, Malaysia On December 7-8, 2011
 8. Pannee Banchonhattakit, Rujira Duangsong, Chulaporn Sota, Suwaree Lowvirakorn. (2011). Critical Success Factors for Obesity Prevention in School-based Intervention: A Qualitative Study. In Asia Pacific Clinical Nutrition Society (APCNS) on June 5-9, 2011 at The Sirikit National Conference Center, Bangkok, Thailand.
 9. พรรณี บัญชรหัตถกิจ, รุจิรา ดวงสงค์ และนิรมล เมืองโสม. (2554). การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ทางสมองเพื่อการเสริมสร้างสุขนิสัยของเด็กวัยเรียน.นำเสนอในการประชุมผลงายวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Symposium 2011. ด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของ มนุษย์. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ.
 10. จุฬาภรณ์ โสตะ, พรรณี บัญชรหัตถกิจ และบุญร่วม แก้วบุญเรือง. (2554). การพัฒนาเครือข่ายการ เสริมสร้างสุขภาพะหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด ขอนแก่น นำเสนอในการปะชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เรื่องปรับ360 องศา สู่การ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่ 3-5 สิงหาคม2554 โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช แอนด์รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
 11. เพ็ญนภา ภมร, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2553). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับแรง สนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการความเครียดของผู้ว่างงาน ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง Livelihood and Health Impacts of the Climate Change: Community Adaptation Strategies. ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2553.
 12. ชุตินธร จังสถิตกุล, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2553). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์แบบแผน ความเชื่อด้านสุขภาพและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรค เอดส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดอุดรธานี. นำแสนอในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ The 3rd International Consortium for Social Development – Asia-Pacific Branch Development ณ กรุง Seoul ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2553.
 13. ธนพร บึงมุม, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2552). การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อควบคุม ระดับไขมันในเลือดในบุคลากรที่มี ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ โรงพยาบาลขอนแก่น. นำเสนอ ในการประชุมวิชาการ Caediac Network Forum ครั้งที่ 2 : เครือข่ายหัวใจเข้มแข็ง วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี.
 14. พรรณี บัญชรหัตถกิจ, รุจิรา ดวงสงค์, จุฬาภรณ์ โสตะ, และสุวลี โล่วิรกรณ์. (2552). การบูรณาการเรียนรู้ ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. นำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ The 41st Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health & Celebration of the 25th Anniversary of APACPH Conference ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2552.

02 แบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
 1. Kawintida Upapong1, Pannee Banchonhattakit. (2017) Exercise for Weight Control among Overweight Undergraduate Students, Nakhonratchasima Province. Poster presentation. The 5th AHLA International Health Literacy Conference Kuala Lumpur, Malaysia. “Health Literacy and Population Health. On12-14 November 2017. Page157.
 2. Pattraporn Somnoi1, Pannee Banchonhattakit.(2017). Effects of Behavior Modification Program for Oral Health Care for Dental Caries Prevention among Preschool Child’s Parents in Child Development Center Nakhon Ratchasima Province. Poster presentation. The 5th AHLA International Health Literacy Conference Kuala Lumpur, Malaysia. “Health Literacy and Population Health. On12-14 November 2017. Page147.
 3. Wareerat Poonperm1, Pannee Banchonhattakit. (2017.) Applying stages of change and health literacy on weight control and obesity prevention among village health volunteers in Kumphawapi District, Udon Thani Province. Poster presentation. The 5th AHLA International Health Literacy Conference Kuala Lumpur, Malaysia. “Health Literacy and Population Health. On12-14 November 2017. Page124.
 4. Sompong Hamwong, Pannee Banchonhattakit. The effect of health education for health behavioral modification among type II diabetic patients at the Nhongkungpueak Health Promotion Hospital, Nhongkungsri districk Kalasin province. Poster presentation. The 5th International conference on public health among Greater Mekong Sub-regional (GMS) countries. “Evidence- based Health Policy, Current Status and Future Prospects.”. On 28-29 September 2013, at Yangon, Myanmar.
 5. Udumlack Peansukwech, Pannee Banchonhattakit. Effect of Health Education Program in Childhood Prevention of Hand Food Mouth Diseases by the Application of health Belife Model and Social Support of Caregivers and Child’s Parents in Child Care Center at Muang District Khon Kaen Province. Poster presentation. The 5th International conference on public health among Greater Mekong Sub-regional (GMS) countries. “Evidence-based Health Policy, Current Status and Future Prospects.”. On 28-29 September 2013 at Yangon, Myanmar.
 6. Pannee Banchonhattakit, Rujira Duangsong, Niramon Muangsom, Theppamorn Kamsong and Krittiya Phangwan. (2012). Effectiveness of Brain-Based Learning and Animated Cartoons for Enhancing Health Habits among School Children Asia Pacific Consortium on Public Health 44th (APACPH) on 13-18 October 2012 at Bandaranaike Memorial International Conference Hall, Colombo, Sri Lanka.
 7. Pannee Banchonhattakit, Rujira Duangsong, Niramon Muangsom, Theppamorn Kamsong and Krittiya Phangwan. (2011). Effectiveness of Brain-Based Learning and VCD Cartoons for Enhancing Health Habits among School Children. In International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries, on August, 2011 at International Cooperation Training Center (ITCT) Vientiane, Laos.

ผลงานตำราและเอกสารประกอบการสอน

 1. พรรณี บัญชรหัตถกิจ. ๒๕๔๐. อนามัยโรงเรียน. ขอนแก่น: ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๓๖๒ หน้า.
 2. พรรณี บัญชรหัตถกิจ. ๒๕๔๔. สื่อสาธารณสุข. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๗๗ หน้า. (ได้รับทุนจัดทำจาก กองทุนส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับรางวัล ชมเชยในการประกวดตำรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ ๔๐ ปี)
 3. พรรณี บัญชรหัตถกิจ. ๒๕๔๕. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ. ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์, ๒๑๐ หน้า.
 4. พรรณี บัญชรหัตถกิจ. ๒๕๕๑. อนามัยโรงเรียน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๓๖๒ หน้า.
 5. พรรณี บัญชรหัตถกิจ. ๒๕๕๕. นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๐ หน้า.

ประสบการณ์สอน/ภาระงานสอน

005

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของ สป.อว. กระทรวง อว./ ชื่อเดิม สกอ.

 1. รหัสผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คือ P๖๐๐๗๑ (ลำดับที่ ๒๕๑)
 2. รหัสผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน คือ U๕๘๐๐๐๙ (ลำดับที่ ๓๙๘)
 3. ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปี ๒๕๖๔

งานบริการวิชาการทางสังคม/ความชำนาญเฉพาะด้าน

 1. เป็นวิทยากรด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การส่งเสริมสุขภาพ Health Literacy เป็นต้น
 2. เป็นประธานหรือกรรมการตรวจ PMQA ระดับจังหวัด ของ กพร. ปี ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน
 3. เป็นประธานหรือกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ของ สกอ. ปี ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน โดยตรวจระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ. ศรีสะเกษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น
 4. เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะที่ ๒ ปี ๒๕๕๒- ๒๕๕๘ และเป็นกรรมการประจำคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะที่ ๒มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ และได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะที่ ๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทกรรมการสมทบ บุคคลภายนอก ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ ๑๑๑๘/๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 5. เป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ปี ๒๕๕๒ และกองสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕
 6. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัย และผลงานวิชาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น
 7. เป็นประธานหรือคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปี ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน
 8. เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม University of Health Science, LAO มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น
 9. เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขศาสตร์
 10. เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาการสร้างเครื่องมือเรื่องเพศศึกษารอบด้านให้ สสจ.มุกดาหาร ปี ๒๕๕๖
 11. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน
 12. เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหนางคณบดีและผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖, ๒๖๖๗-๒๕๕๘, ๒๕๕๙-๒๕๖๐, ๒๕๖๑-๒๕๖๒, ๒๕๖๓-๒๕๖๔
 13. เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ให้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น
 14. เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยนครราชสีมา คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.๑๗๔๕/๒๕๖๐ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (วาระ๔ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
 15. เป็นผู้ตรวจประเมินรับรองคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานเวอร์ชั่น ๒.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตรวจPMQA จังหวัดเลยและ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ ๗ และ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และ ตรวจ PMQA ๔.๐ ปี ๒๕๖๒ ให้แก่กรมต่าง ๆ จำนวน ๔ กรม ผ่านระบบออนไลน์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 16. เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหาสารคาม คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ ๐๐๑๐/๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ (วาระ ๓ ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕)
 17. เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์การศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for performance Excellence: EdPEx) เป็นผู้ตรวจประเมิน EdPEx ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๘-๒๕๖๔ มีประสบการณ์ตรวจคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ และ ในปี ๒๕๖๒ ได้รับการอบรมเป็นผู้ตรวจตามเกณฑ์ EdPEx ของ สป.อว. และในปี ๒๕๖๓ ได้ฝึกประสบการณ์ตรวจประเมิน EdPEx ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นผู้ตรวจประเมิน EdPEx ของ สป.อว.