ธธิธา เวียงปฏิ

Tatita Wiangpati

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์

Contact Me

การอบรม

 • อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคม และพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่จัด : (2562)
 • หน่วยงานที่จัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่จัด : (2562)
 • หน่วยงานที่จัด : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไป)

  บทความวิชาการ

  การนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

  ผลงานวิชาการ(เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/คู่มือ/หนังสือ)

  ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม