คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

responsive screens


>> แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ >> แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร (ภายนอก)
>> แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร(ภายใน) >> แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร
>> แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นวิทยากร(ภายใน) >>แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน(ภายนอก)
>> แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากร,ใบสำคัญรับเงินวิทยากร >>แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
>> แบบฟอร์มบันทึกขอเบิกค่าใช้สอย อาหารและอาหารว่าง ใบสำคัญรับเงิน >>แบบฟอร์มแบบใบลงทะเบียนอบรม
>> แบบฟอร์มขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กจ.10 >>แบบฟอร์มลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
>> แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาบุ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com