• 02 529 0674 ต่อ 606-607

ประวัติความเป็นมา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปี พ.ศ. 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ในขณะนั้น ประสงค์จะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในด้านสาธารณสุขตามแผนพัมนามหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ โดยได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2554 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ เป็นประธานหลักสูตรต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาปฏิบัติงานเพื่อเตรียมการตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในปี พ.ศ.2557 ได้เปิดรับนักศึกษาอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

ปี พ.ศ. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ดำเนินการเป็นโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

ปี พ.ศ. 2560

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ปี พ.ศ. 2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ โดยได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ปี พ.ศ. 2561

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 5 เมษายน 2561

ปี พ.ศ. 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม โดยได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ทำเนียบคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.รท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ

เม.ย.60- พ.ค.60
วันที่ 7 เมษายน 2560 รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์

มิ.ย.60- ก.พ.61
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ

เม.ย. 61-เม.ย.65
วันที่ 5 เมษายน 2561 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

2 มิย.65-ปัจจุบัน
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
Update : 24/07/65

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 606-607