คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน  เอกลักษณ์ : สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม "การสร้าง Facebook brand & digital maketing" [[ สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด]] 
image1  สแกน QR Code เพื่อสมัคร หรือ แจ้งรายชื่อที่ประธานชั้นปี
วันที่ 23 มกราคม 2562 13.00-16.00 น.
image1
image1

ภาพกิจกรรมคณะ

11 ม.ค.2562
ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
3-4 ม.ค.2562
โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
26 ธ.ค.2561
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 4 คณะ ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันครอบครัวลูกเจ้าฟ้า ประจำปี 2561 ในทีมสีขาว
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
25 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเขียนโครงร่างงานวิจัยในการขอสนับสนุนเงินทุนวิจัย”
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
24 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การประยุกต์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย”
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
20-21 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
19 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 

14 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บันทึกความร่วมมือ (MOA) กับบริษัท เวลเนส ฮอสปิตอล จำกัด

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
5 ธ.ค.2561
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2561
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 

คู่มือและเอกสารเผยแพร่

คู่มือ
แผนและปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2562


ปฏิทินกิจกรรม


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com