ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10 วันที่ 20 ตุลาคม 2564
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9 วันที่ 15 กันยายน 2564
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8 วันที่ 31 สิงหาคม 2564
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6 วันที่ 30 มิถุนายน 2564
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4 วันที่ 21 เมษายน 2564
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3 วันที่ 24 มีนาคม 2564
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2564
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12 วันที่ 23 ธันวาคม 2563
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10 วันที่ 21 ตุลาคม 2563
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9 วันที่ 21 กันยายน 2563
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8 วันที่ 31 สิงหาคม 2563
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 กรกฏาคม 2563
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6 วันที่ 24 มิถุนายน 2563
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4 วันที่ 22 เมษายน 2563
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 มีนาคม 2563
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2563
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12 วันที่ 18 ธันวาคม 2562
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10 วันที่ 16 ตุลาคม 2562
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9 วันที่ 18 กันยายน 2562
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8 วันที่ 21 สิงหาคม 2562
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุยายน 2562
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4 วันที่ 18 เมษายน 2562
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มีนาคม 2562
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2562
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12 วันที่ 12 ธันวาคม 2561
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10 วันที่ 10 ตุลาคม 2561
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9 วันที่ 18 กันยายน 2562
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8 วันที่ 8 สิงหาคม 2561
 • รรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6 วันที่ 19 มิถุนายน 2561
 • รรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5 วันที่ 4 มิถุนายน 2561
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4 วันที่ 25 เมษายน 2561
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มีนาคม 2561
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2561
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 606-607