ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                         1.1 การจัดนิทรรศการ และ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระราชปิตุจฉาฯ ศูนย์กรุงเทพ วันที่ 14 กพ. 63 และ ปทุมธานี วันที่ 15 กพ. 63 
                         1.2 การเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  
                         1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการโดยใช้ OKR 
                         1.4 การลงนามในสัญญาความร่วมมือ MOA กับ สสจ.ปทุมธานี 
                         1.5 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ร่วมกับม.ปทุมธานี 
                       
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 12/2562
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
                         3.1 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรม 
 
                          
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                       4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน    

                         - สรุปความสำเร็จการนำโครงการไปปฏิบัติ ไตรมาสที่ 1 

                       4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย    

                         - การสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ Portfolio TCAS 

                         - การนิเทศงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 

                        4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์   

                         - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จังหวัดอุบล 

                        4.4 สำนักงานคณบดี   

                         - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 

                        4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   

                          

                        4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล   

                          

                        4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   

                          

                        4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม   

                          

                        4.9 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ   

                          

                       
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                         5.1 การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

                         5.2 การประเมินภาระงานของบุคลากร 

                         5.3 การบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ของคณะ 

                         5.4 การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

                         5.5 ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับมหาวิทยาลัยจากสภาการศึกษา 

                         5.6 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดี 

                         5.7 การเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต  

                         5.8 นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

                                                           
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

                         -