ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 10/2563
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการในการรับมือกับการชุมนุมทางการเมืองที่อาจจะมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 9/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - รายงานสรุป กนผ.04
            - รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
            - รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
            - กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2563
            - สรุปจำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
            - ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2563 [1] [2]
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
            - การจัดงานลอยกระทง
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564
            - การบรรจุตัวชี้วัดโครงการในระบบรายงานติดตามผลโครงการ
            - การรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2563 ในระบบรายงานติดตามผลโครงการ
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
      4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 หลักเกณฑ์การคิดชั่วโมงปฏิบัติภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (OKRs) [1] [2] [3] [4]
      5.2 สำรวจรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุน [1] [2]
      5.3 แนวทางการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ