ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 11/2563
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 งานปีใหม่มหาวิทยาลัย 2565
      1.2 หลักสูตรทุจริตศึกษา
      1.3 กรณีที่มี มคอ. 1 ให้ปรับปรุงหลักสูตรทันที
      1.4 เวลาปฏิบัติราชการทำงาน 7 วัน
      1.5 การแก้ประกาศการดำเนินการเบิกจ่ายค่านิเทศภาคพิเศษ ปี 2563
      1.6 ประกาศ OKR ของมหาวิทยาลัย
      1.7 หลักสูตรเผยแพร่ TQR สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 10/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - รายงานสรุปแผนงาน / โครงการ / งบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์ [1] [2] [3] [4] [5]
            - รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือนตุลาคม 2563
            - ปฏิทินการดำเนินงาน EdPEx ระดับ ประจำปี 2564
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
            - สรุปจำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
            - การลงทะเบียนเพิ่มถอนของนักศึกษา
            - จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ
            - การจัดการศึกษาสาธารณสุขชุมชน จังหวัดสระแก้ว
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
            - สรุปผลการดำเนินงานวันสรุปผลการดำเนินงานวันลอยกระทง
            - กิจกรรมวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564
            - รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
      4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 การจัดงานปีใหม่ 2564 ระดับมหาวิทยาลัย
      5.2 ผู้จัดการพื้นที่โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564
      5.3 แนวปฏิบัติการขอใช้ห้องปฐมพยาบาล, ห้องกายวิภาคศาสตร์, ห้องสมุด และห้อง Modern Classroom คณะสาธารณสุขศาสตร์
      5.4 OKR ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
      5.5 โครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ