ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

ครั้งที่ 12/2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                         1.1 การประชุมวิจัยจัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วันที่ 15 ม.ค.63 (08.00-16.00 น.) 
                         1.2 การรับอาจารย์ใหม่สาขาวิชาสุขภาพและความงาม  
                         1.3 เร่งรัดการดำเนินงานโครงการไตรมาส 1 
<
                         1.4 โบว์ลิ่งการกุศลของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
                         1.5 แนวปฏิบัติการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา 
                       
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2562
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
 
                          
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                       4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน    

                         - สรุปรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ภาคการศึกษา 1/2562 (รอบ 6 เดือน) 

                       4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย    
                         - แนวทางการนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปี 2562 

                        4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์   

                         - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น 

                        4.4 สำนักงานคณบดี   

                         - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 
                         - รายงานสรุปผลการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

                        4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   

                          

                        4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล   

                          

                        4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   

                          

                        4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม   

                          

                        4.9 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ   
                         - รายงานการส่ง มคอ.5 และ มอค. 6 

                          

                       
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                         5.1 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

                         5.2 การส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 

                         5.3 แบบฟอร์มประเมินโครงการ 
                         - แบบที่ 1  
                         - แบบที่ 2 

                         5.4 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยปทุมธานี 

                         5.5 การจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

                         5.6 การติดตามการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา ปี 2562 

                         5.7 แนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิต 

                         5.8 เสนอหลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

                         5.9 การจัดตั้งคลีนิคแพทย์แผนไทย 

                         5.10. การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

                         5.11 การเข้าร่วมประชุมของอาจารย์ในกิจกรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

                         5.12 การแต่งกายเครื่องแบบกากี 

                                                           
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

                         6.1 การเสนอปรับจำนวนรับนักศึกษาแต่ละหลักสูตร