ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 11/2563
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)
      1.2 งานครอบครัวลูกเจ้าฟ้า หรือ งานปีใหม่มหาวิทยาลัย วันที่ 25 ธันวาคม 2563
      1.3 การรับสมัครอาจารย์ทดแทน
      1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 11/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
      3.1 การประชาสัมพันธ์นักศึกษา
      3.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - ผลการดำเนินงานการนำโครงการไปปฏิบัติ ไตรมาสที่ 1 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
            - โครงการที่นำไปปฏิบัติ ไตรมาสที่ 1,2 และโครงการคงค้าง ไตรมาสที่ 1 [1] [2] [3] [4] [5]
            - สรุปโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564
            - แผน KM คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
            - สรุปจำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
            - สรุปจำนวนนักศึกษาสัมฤทธิบัตร 2/2563
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
            - กีฬาภายใน "เจ้าฟ้าเกมส์" ครั้งที่ 19
            - การประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ "วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม"
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564
            - รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
            - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
      4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 การกำหนด OKRs กลางระดับคณะตามมติที่ประชุมคณบดีสัญจร ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ แนวปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยกำหนดและสรุป OKRs ระดับคณะ
      5.2 การติดตามการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2564
      5.3 การเบิกค่านิเทศสหกิจศึกษา
      5.4 พิจารณาตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
      5.5 การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย
      5.6 การตรวจตราความเรียบร้อย ปิดน้ำ ปิดไฟ หลังเลิกงาน
      5.7 (ร่าง) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ