ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 การพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการณ์ใหม่ (เร่งด่วน)
      1.2 การเลี้ยงรับอาจารย์ใหม่/ฉลองความสำเร็จ (จันทร์ 24 ก.พ. 63 11.30 น.)
      1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณตามเวลาที่กำหนด
      1.4 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
      1.5 อาคารเรียนถาวรของคณะสาธารณสุขศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
      3.1 (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - รายงานความสำเร็จการดำเนินโครงการตามแผนประจำเดือนกุมภาพันธ์
            - รายงานผลการประกอบพิจารณา เรื่อง ความหมายและตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล
            - การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน (มีนาคม 2563)
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
            - รายงานผลการเข้าร่วม International Conference 7th Pathumthani University
            - รายงานจำนวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ของแต่ละหลักสูตร
            - เร่งรัดการดำเนินการหลักสูตรระยะสั้น
            - ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่และงานวิจัยของนักศึกษา
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
            - รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ โดย Area Manager
            - สรุปผลการดำเนินงานกีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 16
            - กำหนดการกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 (เลื่อน)
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จาก GFMIS
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณบริหารสำนักงาน งบแผ่นดิน/รายได้ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
      4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 โครงสร้างการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
      5.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคณะ 1 ผลิตภัณฑ์
      5.3 การเตรียมการสำรวจข้อมูลการฝึกอบรม/พัฒนา อสม. (Reskill,Upskill,Newskill 80,000 คน) ตามนโยบายขององค์มนตรี
      5.4 แนวทางการประชาสัมพันธ์คณะให้เกิดประสิทธิภาพ
      5.5 การพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรพันธุ์ใหม่)
      5.6 การแต่งกายของนักศึกษา
      5.7 การปรับเปลี่ยนแนวการจัดการเรียนการสอน (ห้องเรียนเสมือนจริง)
      5.8 การพัฒนารายวิชา/หลักสูตรระยะสั้นกับสถานประกอบการ
      5.9 มติสภาให้มีการจัดตั้งคณะพยาบาล และคณะสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว
      5.10 การจัดการความเสี่ยงนักศึกษาลดจำนวนลง
      5.11 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
      5.12 ร่างประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ว่าด้วยการประเมินภาระงาน ปี พ.ศ.2563
      5.13 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา วิจัยทางสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563
      5.14 การดำเนินกิจกรรมชุมชนต้นแบบที่สวนพริกไทย (บาสโลบ)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
      6.1 -