ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
      1.2 การเพิ่มส่วนราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564)
      1.3 นายชัยวัฒน์ สายแวว นักศึกษารับเกียรติบัตรชมเชย ในโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานปลัดกระรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
      1.4 แนะนำอาจารย์ใหม่ หลักสูตร สม.การจัดการระบบสุขภาพ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
      1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเตรียมฝึกปฏิบัติการโครงงาน หรือเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น สำหรับนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์ พ.ศ.2563
      1.6 การฝึกสหกิจศึกษา/บทบาทนักศึกษาและอาจารย์นิเทศศึกษา
      1.7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
      1.8 การปรับรายวิชาศึกษาทั่วไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 12/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
            - สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 2563-31 ธ.ค.2563)
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
            - สรุปจำนวนผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
            - เลื่อนการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน “เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 17
            - โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นปีงบประมาณ 2564 และโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [1] [2]
            - รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
            - การรับเรื่องจาก E-Saraban ของอาจารย์
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
      4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 การถ่ายทำคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร
      5.2 การเสนอชื่ออาจารย์เข้าเป็นผู้ประเมินEdPEx
      5.3 ภาระงานตามวัตถุประสงค์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ [1] [2]
      5.4 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหลักสูตร/สาขาวิชา
      5.5 การพัฒนาผลงานของนักศึกษา
      5.6 การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนฐานราก 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
      5.7 การพัฒนางานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการทำงานของคณบดี
      5.8 กำหนดคณะทำงานโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) คณะสาธารณสุขศาสตร์
      5.9 เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมตามค่านิยม VRUPH คณะสาธารณสุขศาสตร์
      5.10 การบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ [1] [2]

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
      6.1 การจัดทำ one page productive learning ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
      6.2 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ 3/2564