ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 ประกาศภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (OKRs)
      1.2 การนำเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
      1.3 การรับอาจารย์ใหม่

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 1/2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - Core Values คณะสาธารณสุขศาสตร์
            - การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [1] [2] [3] [4] [5]
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
            - สรุปจำนวนผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี จ-ศ. รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2564
            - กำหนดการรับสมัคร TCAS ปี 2564
            - มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564
            - ขอความอนุเคราะห์ติดตามการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
            - การแข่งขันกีฬาภายใน "เจ้าฟ้าเกมส์" ครั้งที่ 17
            - เกณฑ์การนับชั่วโมงจิตอาสา สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. กรอ. ปี 2564
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
            - รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
      4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 การเลือกและทำข้อตกลงในการดำเนินการ OKRs ของอาจารย์รายบุคคล
      5.2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
      5.3 แนวทางการดำเนินโครงการวิศวกรสังคม
      5.4 การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมของคณะในรูปแบบออนไลน์
      5.5 คู่มือธรรมาภิบาล

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ