ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 กำหนดส่งข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 24 มีนาคม 2564
      1.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 2/2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - การกำกับติดตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดโครงการ ไตรมาสที่ 2
            - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ EdPEx
            - การปรับผังสายงานบริหารและการวางแผน
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
            - กำหนดการจองรายวิชานักศึกษา ปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ภาคเรียนที่ 1/2564
            - สถิติการรับสมัครนักศึกษา จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2564
            - กำหนดการรับนักศึกษา TCAS ปี 2564
            - ปฎิทินการดำเนินงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
            - รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
            - การดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในท้องถิ่น
            - การแข่งขันกีฬาภายในเจ้าฟ้าเกมส์ครั้งที่ 17
            - การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
            - แจ้งกำหนดการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร IQA และรายชื่อผู้ตรวจประเมิน
            - การแต่งตั้งประธานหลักสูตร
      4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 การดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านสุขภาพดี
      5.2 การกำหนดชื่อผู้รับผิดชอบโครงการในความรับผิดชอบของผู้ช่วยคณบดี
      5.3 แนวทางในการปฏิบัติเรื่องการชำระเงินของนักศึกษา
      5.4 การสรรหารายชื่อกรรมการผู้ตรวจ และกำหนดวันตรวจประเมิน EdPEx
      5.5 รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ (OP)
      5.6 การจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ